×
KİŞİYE ÖZEL STORES BLOG

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TANIMLAR

Bu Sözleşmede:

"Alıcı", Siteye kayıt olarak Üyeliği onaylanan ve Bluemint tarafından Sitede Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde satışa sunulan ürünleri Site üzerinden satın alan Üyeleri; 

“İçerik”, Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam ve sair her türlü görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;

“Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi ", Alıcı ve Bluemint arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde ilgili banka ile Bluemint tarafından sağlanan hizmeti;

“Güvenli Hesap", GET Sisteminde Üye/Alıcı tarafından gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını;

“Hizmet”, bu Sözleşme kapsamında Üyelere Bluemint tarafından sunulan içeriği ile ilgili olarak Bluemint’nın her zaman değişiklik hakkına sahip olduğu hizmetleri;

“Kullanıcı”, Siteye çevrimiçi (online) ortamda erişen ve Sitede sunulan Hizmetlerden Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri; 

“Online Satış”, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ürünlerin Site üzerinden satışının yapılması;

“Site”,www.bluemint.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

“Bluemint Arayüzü", başta Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Bluemint Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanılan, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Bluemint’ya ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını;

“Bluemint Üyelik Hesabı", Üyenin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanması için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ürünleri inceleyebildiği, ürünler hakkında oylamaya katılabildiği, satışa sunulan ürünleri satın alabildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile erişilebilen üyeye özel internet sayfasını;

 “Bluemint Veritabanı", Site dâhilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Bluemint’ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını; 

 “Üye”, Siteye Bluemint tarafından belirlenen şartlarla kayıt olan ve Bluemint tarafından üyeliği onaylanan, Sitede sunulan Hizmetler’den Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri (üyelik Alıcı’yı da kapsar);

“Üyelik Bilgileri”, Üyenin Hizmete erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre ve sair bilgileri;

ifade eder. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşmenin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Bluemint tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Bluemint tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. ÜYELİK ŞARTLARI

3.1. Üyelik, Sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişiler tarafından Siteye Üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin girilmesi, üyelik için talep edilen her türlü bilginin doğruluğunun onaylanması, üyeliğin ücrete tabi olduğu durumlarda ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Bluemint tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmamış kişiler işbu Sözleşmede tanımlanan Üye olma vasfını kazanmaz.  

3.2. Siteye Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Üyeliği Bluemint tarafından işbu Sözleşme kapsamında askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler, temsil ve ilzam yetkisi olmayan kişilerce başvurusu yapılan tüzel kişiler, geçici olarak üyeliği askıya alınmış kişiler ve üyeliği iptal edilmiş kişiler Site Üye kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi üyelik haklarından yararlanamazlar.  

3.3. Bluemint her zaman herhangi bir gerekçeye ve/veya bildirimde bulunmaya lüzum olmadan işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal hüküm doğuracak şekilde feshedebilir ve Üyenin üyeliğini iptal edebilir. Bu şekilde bir fesih veya üyelik iptali hiçbir şekilde Bluemint aleyhine herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü doğurmaz. Bluemint gerek gördüğü hallerde işbu Sözleşmeyi feshetmeden dâhi Üyenin üyeliğini iptal etme veya askıya alma hakkına sahiptir. Bluemint bu hallerde dâhil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya Site kurallarına uyulmadığı, Üye tarafından gerçekleştirilen her hangi bir işlemin her hangi bir zamanda Sitenin, Üyelerinin ve/veya Bluemint’nın bilgi güvenliği açısından veya hukuksal açıdan risk oluşturduğu veya Bluemint’nın ticari çıkarlarını zedelediği veya zedeleyebileceği kanaatine varırsa bu maddede belirtilen işbu Sözleşmenin feshi, Üyeliğin askıya alınması veya Üyeliğin iptal edilmesi seçeneklerinden uygun gördüğü birine karar verebilir ve bu kararını uygulayabilir. 

 

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri 

4.1.1. Üye, üyelik işlemlerini yerine getirirken, Hizmetten yararlanırken ve Hizmet ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı Hizmetlere ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, burada yazılı tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. 

4.1.2. Üye, Bluemint’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar dâhilinde, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun yanında Üyenin Site üzerindenyayınladığı materyaller ile ilgili olarak üçüncü kişilerce haklarının ihlal edildiği ve yargı yoluna başvuracağı iddiaları ile Bluemint’ya müracaatı üzerine veya Üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin Bluemint’ya bildirilmesi halinde Bluemint Üyenin Üye Bilgilerini karşı tarafla paylaşma hakkına sahiptir.    

4.1.3. Üye, Üyelik Bilgilerinin güvenli şekilde muhafazasından, bu bilgilerin sadece kendisi tarafından kullanılmasının temin edilmesinden, üçüncü kişilerden saklanmasındankendisi sorumludur. Üye bu husustaki kusur ve ihmallerinden dolayı Bluemint’nın, diğer Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları zararlardan sorumludur.  

4.1.4. Üye Site içerisinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgilerin Site üzerinden yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını beyan ve taahhüt etmektedirler. Bluemint, Üye tarafından doğrudan kendisine iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmak, bu bilgilerin güvenilir, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü tutulamaz. Söz konusu böyle bir bilginin hukuka aykırı yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.5. Üye, Bluemint’nın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

4.1.6. Hizmetlerden yararlanan ve Siteyi kullanan Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Üyenin, Site üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Bluemint’nın, başka bir Üyenin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Sitedâhilinde bulunan ürünleri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Siteye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bluemint ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle Bluemint’nın, diğer Üyelerin ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı sorumlu olur. 

4.1.7. Bluemint, Site üzerinde yer alan ürünler ile ilgili olarak Üyenin sadece ilgili ürünlerin içeriklerini öğrenme amacıyla ürünlerin görüntülemesine ve Bluemint Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, Üye bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ürünleri kopyalayamaz, bunları başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, derleyemez, işleyemez, tescili için ilgili mercilere başvuru yapamaz, üretemez, ürettiremez, pazarlayamaz ve bu amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşamaz. 

4.1.8. Sitede Üyeler, Alıcılar da dâhil, ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden doğan bütün sorumluluk kendilerine ait olup, Bluemint hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

4.1.9. Üye, Bluemint Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.10. Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla Bluemint Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple Üyelikten çıkarılan, Üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Siteye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla Bluemint Üyelik Hesabı açtığının, Bluemint tarafından tespit edilmesi halinde, Bluemint’nın, bu kişinin tüm Bluemint Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

4.2. Bluemint’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Bluemint, işbu Sözleşmede bahsi geçen Hizmetleri; söz konusu Hizmetlerin sunumuyla ilgili Bluemint Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Hizmetlerin sunulabilmesi için işbu Sözleşmenin 3.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Blueminther zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.  

4.2.2. Bluemint, Sitede sunulan Hizmetleri ve İçerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Kullanıcılar, Alıcılarda dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına sahiptir. Bluemint, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Bluemint’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Bluemint lüzum halinde kendisi söz konusu değişiklik ve/veya düzeltmeyi yapabilir. Bluemint tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyelere aittir. 

4.2.3. Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Bluemint tarafından link verilmiş ise bu Bluemint’nın verilen linklerin yöneldiği internet sitelerini desteklemek amacıyla verilmiş olduğu anlamında yorumlanamaz veya Bluemint tarafından söz konusu internet sitesi veya içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti verildiği şeklinde kabul edilemez. Bu şekilde erişilen siteler, dosyalar ve içerikler ile ilgili Bluemint hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

4.2.4. Bluemint, Sitede yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya Üye Bilgilerini, Üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilme hakkına sahiptir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

4.2.5    Bluemint, Üyenin Sitede kullandığı metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve Bluemint ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda Bluemint’ya yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

4.2.6    Bluemint, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol etme ve bunları erişimden kaldırma hakkına sahiptir. Bluemint bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğini herhangi bir ihbar yapmadan iptal edebilir.

 

5. HİZMET VE KULLANIM KOŞULLARI

Bluemint Sitede, işbu Sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen Hizmeti Üyelere sağlayacaktır. 

Bluemint tarafından verilen Hizmetlerin amacı; ürünlerin Site üzerinden Üyelerin beğenisine sunulması, tanıtımının yapılması, Üyeler tarafından satın alınabilmesi için iletişim ortamının sağlanması ve Taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır.

 

5.1. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri 

Güvenli elektronik ticaret (Get) hizmeti Alıcının Site alt yapısını kullanarak Online Satışa sunulan ürünleri satın alabilmesini sağlamak amacı ile Bluemint tarafından alt yapının sunulması hizmetidir. 

Aşağıdaki hükümler, Get hizmetini kullanan Alıcının ve Bluemint’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

5.1.1. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1.1. Get hizmetinde Alıcı, Sitede satışa sunulanürünün satın alma talebini Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamak sureti ile Site alt yapısını kullanarak yapar. Alıcı, bu şekilde Bluemint’ya ilettiği bir satın alma talebi ile satışa sunulan Ürün satışıyla ilgili işbu Sözleşme ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen şartları kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

5.1.1.2. Get hizmetinde Bluemint eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde Alıcı tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse Alıcı "Satın al" butonunu kullanarak Bluemint’ya ürünü satın almak için teklifini yapar. Bluemint’nın Alıcının teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden Alıcının elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak Alıcının Bluemint Üyelik Hesabında görüntülenir. Bluemint kabul veya red beyanını Bluemint Üyelik Hesabını kullanarak yapmak zorundadır. Bluemint Üyelik Hesabı kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin Bluemint’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bluemint tarafından Alıcının verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden sonraki 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin Alıcı tarafından Güvenli Hesaba yatırılmaması durumunda taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Get Hizmetinde Alıcının sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi halinde Taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. 

5.1.1.3. Alıcı, Site üzerinden Siteye ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle Bluemint tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, Alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu Sözleşme kapsamında istisnai durum Madde 5.1.1.2 son paragrafta belirtilen ürün bedelinin suresi içerisinde Güvenli Hesaba yatırılmaması olarak tanımlanmıştır.

 5.1.1.4. Alıcı, Site üzerinden Siteye ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, Güvenli Hesaba para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının Güvenli Hesap dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda Bluemint’nın işbu Sözleşmede belirtilen Get Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

5.2. Ek Hizmetler 

Üye, yukarıda sayılan Hizmete ek olarak Siteden duyurulan ve kullanım koşulları sitenin ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üyeler Bluemint tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Sitenin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Sitenin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

6. ÜYE PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

6.1. Üye profil oluştururken veya Bluemint veya diğer Üye profiline yeni yorumlar eklerken Üyenin yaptığı yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen Üyeye aittir. Bluemint her hangi bir Üye tarafından Site üzerinden yapılan profil ve yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

 6.2. Üye, kendisi için oluşturulmuş üye profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir üyeye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Üyenin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye Bluemint’nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

 

7. ÜCRETLENDİRME

Bluemint, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Hizmet, Get Hizmeti ve ek hizmetlerle ilgili (ücretlendirilmeleri söz konusu ise) ücret ve ödeme koşullarını Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 (üç) gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Sitede aksi belirtilmediği takdirde, Sitede ek hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 

 8. GİZLİLİK POLİTİKASI

 Bluemint, Sitede Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Bluemint Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

 9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla Bluemint Veritabanı, Bluemint Arayüzü, ürün, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Bluemint’nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Bluemint’ya ait ve/veya Bluemint tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. Üyeler, Bluemint’nın ürünlerini, hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. İşbu Sözleşme hükümleri dâhilinde Bluemint tarafından izin verilen durumlar haricinde Bluemint’nın ürünlerini, telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu Sözleşme hükümleri dâhilinde Bluemint tarafından yetki verilmediği hallerde Bluemint; ürünleri, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Sitedeki başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

Bluemint, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bluemint işbu Sözleşme ile taahhüt etmiş olduğu edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bluemint için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bluemint’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bluemint’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

9.5. Tebligat

İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Üyenin belirtilen elektronik posta adresi, Siteye kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresidir. 

Üye elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, Bluemint’ya yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır. 

Ancak işbu Sözleşme gereği Üyeye yapılacak her hangi bir bildirimin yasal olarak Üyenin ikametgâh adresine yapılması gerekir ise, aksi Taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, Bluemint’nın Sitede belirttiği adres ve Üyenin üye olurken vermiş olduğu adres kanuni tebligat adresleri sayılacaktır.

9.6. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.